Obszary praktyk-usługi

Prawo cywilne

 

obejmuje prowadzenie spraw oraz reprezentowanie klienta przed sądem w sprawach dotyczących m. in. stwierdzenia nabycia spadku, zachowku, działu spadku, wydziedziczenia, ochrony własności i posiadania, stwierdzenia zasiedzenia, służebności, eksmisji, a także w zakresie prawa wekslowego, ksiąg wieczystych i hipoteki.

Prawo rodzinne

obejmuje prowadzenie spraw oraz reprezentowanie klienta przed sądem w sprawach dotyczących m. in. rozwodu i separacji, podziału majątku wspólnego; pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dziećmi, alimentów, przysposobienia (adopcji) i ustalenia albo zaprzeczenia ojcostwa.

Prawo karne, karno-skarbowe i prawo wykroczeń

obejmuje prowadzenie spraw oraz reprezentowanie klienta zarówno na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, a także wykonawczego. Reprezentacja stron postępowania karnego dotyczy podejrzanych, oskarżonych, nieletnich, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych. Ponadto pomagamy w dochodzeniu roszczeń cywilnych w procesie karnym. Kancelaria oferuje stałą bądź doraźną pomoc prawną.

Prawo administracyjne

obejmuje stałe doradztwo, reprezentację przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Sporządzamy skargi i zażalenia na decyzje oraz postanowienia administracyjne, skargi na uchwały organów samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Zajmujemy się także skargami na bezczynność organów administracji. Spośród najczęściej prowadzonych należy tytułem przykładu wymienić: uzyskiwanie koncesji i zezwoleń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, sprawy dotyczące gospodarki nieruchomościami, przetargi na zakup nieruchomości, sprawy związane z uzyskiwaniem dostępu do informacji publicznej, reprezentacja przedsiębiorców wobec organów kontrolnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Prawo gospodarcze i handlowe

obejmuje pełną obsługę prawną przedsiębiorców, doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu kontraktów, sporządzanie i opiniowanie umów, zakładanie spółek, sporządzanie umów spółek oraz statutów, jak również różnorakich regulaminów działania organów, windykacja należności stała obsługa prawna, pomoc w utworzeniu, działaniu i likwidacji przedsiębiorstw, uzyskiwanie zezwoleń i koncesji.

Prawo upadłościowe i naprawcze

obejmuje obsługę dłużnika ubiegającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości; w tym również upadłość konsumencką, w szczególności byłych przedsiębiorców lub członków zarządów spółek, obsługę upadłego w postępowaniu upadłościowym, obsługę wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, a także obsługę innych podmiotów uczestniczących w postępowaniu upadłościowym (syndyków, nadzorców sądowych, likwidatorów).

Prawo odszkodowawcze

obejmuje prowadzenie spraw oraz reprezentowanie klienta w zakresie m. in. odszkodowań z tytułu szkód medycznych oraz innych zabiegów (kosmetyczne), odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, odszkodowań z tytułu szkód wyrządzonych wskutek wypadków samochodowych, odszkodowań górniczych, odszkodowań za zajęcie nieruchomości oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Prawo medyczne i farmaceutyczne

obejmuje kompleksową obsługę prawną szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich i stomatologicznych we wszystkich aspektach ich działalności. Ponadto kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentacji lekarzy, personelu medycznego oraz pacjentów w postępowaniach cywilnych i karnych w procesach o „błędy lekarskie”.

Prawo pracy

obejmuje prowadzenie spraw oraz reprezentowanie klienta w zakresie stosunku pracy w sporze sądowym i pozasądowym, zarówno po stronie pracownika oraz pracodawcy. Wśród podejmowanych działań znajduje się sporządzanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, a także roszczeń pracowniczych, które wynikają z bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę, spraw o ustalenie istnienia i nie istnienia stosunku prawnego. Ponadto kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania klienta w sprawach dotyczących renty, emerytury lub innego świadczenia na etapie przedsądowym oraz sądowym.