Obszary praktyk-usługi

Prawo administracyjne

obejmuje stałe doradztwo, reprezentację przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Sporządzamy skargi i zażalenia na decyzje oraz postanowienia administracyjne, skargi na uchwały organów samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Zajmujemy się także skargami na bezczynność organów administracji. Spośród najczęściej prowadzonych należy tytułem przykładu wymienić: uzyskiwanie koncesji i zezwoleń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, sprawy dotyczące gospodarki nieruchomościami, przetargi na zakup nieruchomości, sprawy związane z uzyskiwaniem dostępu do informacji publicznej, reprezentacja przedsiębiorców wobec organów kontrolnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Prawo odszkodowawcze

obejmuje prowadzenie spraw oraz reprezentowanie klienta w zakresie m. in. odszkodowań z tytułu szkód medycznych oraz innych zabiegów (kosmetyczne), odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, odszkodowań z tytułu szkód wyrządzonych wskutek wypadków samochodowych, odszkodowań górniczych, odszkodowań za zajęcie nieruchomości oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Prawo medyczne i farmaceutyczne

obejmuje kompleksową obsługę prawną szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich i stomatologicznych we wszystkich aspektach ich działalności. Ponadto kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentacji lekarzy, personelu medycznego oraz pacjentów w postępowaniach cywilnych i karnych w procesach o „błędy lekarskie”.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

obejmuje prowadzenie spraw oraz reprezentowanie klienta w zakresie stosunku pracy w sporze sądowym i pozasądowym, zarówno po stronie pracownika oraz pracodawcy. Wśród podejmowanych działań znajduje się sporządzanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, a także roszczeń pracowniczych, które wynikają z bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę, spraw o ustalenie istnienia i nie istnienia stosunku prawnego. Ponadto kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania klienta w sprawach dotyczących renty, emerytury lub innego świadczenia na etapie przedsądowym oraz sądowym.

Prawo zamówień publicznych

obejmuje świadczenie usług w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdym jego etapie zarówno po stronie zamawiającego jak również wykonawcy, tj. od chwili przygotowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania aż do prowadzenia sporu etapie przez Krajową Izbą Odwoławczą (odwołanie) oraz właściwym Sądem Okręgowym (skarga).

Prawo karne, karno-skarbowe i prawo wykroczeń

obejmuje prowadzenie spraw oraz reprezentowanie klienta zarówno na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, a także wykonawczego. Reprezentacja stron postępowania karnego dotyczy podejrzanych, oskarżonych, nieletnich, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych. Ponadto pomagamy w dochodzeniu roszczeń cywilnych w procesie karnym. Kancelaria oferuje stałą bądź doraźną pomoc prawną.

Prawo upadłościowe i naprawcze

obejmuje obsługę dłużnika ubiegającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości; w tym również upadłość konsumencką, w szczególności byłych przedsiębiorców lub członków zarządów spółek, obsługę upadłego w postępowaniu upadłościowym, obsługę wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, a także obsługę innych podmiotów uczestniczących w postępowaniu upadłościowym (syndyków, nadzorców sądowych, likwidatorów).

Prawo gospodarcze i handlowe

obejmuje pełną obsługę prawną przedsiębiorców, doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu kontraktów, sporządzanie i opiniowanie umów, zakładanie spółek, sporządzanie umów spółek oraz statutów, jak również różnorakich regulaminów działania organów, windykacja należności stała obsługa prawna, pomoc w utworzeniu, działaniu i likwidacji przedsiębiorstw, uzyskiwanie zezwoleń i koncesji.

Prawo rodzinne

obejmuje prowadzenie spraw oraz reprezentowanie klienta przed sądem w sprawach dotyczących m. in. rozwodu i separacji, podziału majątku wspólnego; pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dziećmi, alimentów, przysposobienia (adopcji) i ustalenia albo zaprzeczenia ojcostwa.

Prawo cywilne

obejmuje prowadzenie spraw oraz reprezentowanie klienta przed sądem w sprawach dotyczących m. in. stwierdzenia nabycia spadku, zachowku, działu spadku, wydziedziczenia, ochrony własności i posiadania, stwierdzenia zasiedzenia, służebności, eksmisji, a także w zakresie prawa wekslowego, ksiąg wieczystych i hipoteki.